Worship

 • Mass Times

  • Saturday: 5:00 PM EnglishEnglishEN 7:00 PM SpanishEspañolES La Misa en Español
  • Sunday: 8:30 AM EnglishEnglishEN 10:30 AM EnglishEnglishEN Also online 12:30 PM SpanishEspañolES La Misa en Español, también en linea
  • Monday: 12:15 PM SpanishEspañolES La Misa en español
  • Tuesday: 7:00 PM EnglishEnglishEN
  • Thursday: 7:00 PM SpanishEspañolES La Misa en Español
  • Friday: 8:00 AM EnglishEnglishEN